Переводы | Mind Futures переводы разной сложности

Аудармалар

  • Переводы Аудармалар:
  • Переводы кездесулер, конференциялар, іс -шаралар аудармасы;
  • Иконка чек-лист кез келген күрделіліктегі мәтіндердің аудармасы: әдеби, мамандандырылған;
  • Иконка чек-лист транскрипция (аудио ақпаратты мәтінге аудару);
  • Иконка чек-лист құжаттарды аударуды нотариалды куәландыру;
  • Иконка чек-лист елшіліктерге, консулдықтарға және басқа да шетелдік үкіметтерге құжаттар мен аудармаларға апостиль қою органдар

Біздің хатқа жазыңыз: info@m-f.kz